ประชาสัมพันธ์
รายชื่อคนผ่อนผันประจำปี2559 (update 23 มี.ค.59)

สำหรับข้าราชการสัสดี จว.น.ม.

จ้างจัดสถานที่ปี 2559 (ส่ง สง.สด.จว.นม. ภายในวันที่ 11 มี.ค.59)

แบบแจ้งรายการเพือการหักลดหย่อนข้าราชการ

แบบสำรวจข้อมูลข้าราชการฯ เพื่อประกอบข้อมูลโครงการจ่ายตรงเงินเดือน

ตัวอย่างบัญชีข้อมูลความต้องการในการปรับย้ายของข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร (ผนวก ข.)

การเสนอขอรับการสนับสนุนน้ำมันเชื่้อเพลิงประจำเดือน ไฟล์ตัวอย่างการขอรับการสนับสนุนน้ำมันฯ(xls)

แบบประเมินค่ากำลังพลชั้นสัญญาบัตร,แบบประเมินค่ากำลังพลต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร

แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลกำลังพล

รายงานผลการประชุม เรื่อง การจัดทำบัญชีอัตราค่าเช่าบ้าน

ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลประวัติในโปรแกรม PDX

การปรับอัตราค่าพาหนะเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือคณะกรรมการตรวจเลือก

ให้ส่งบัญชีคุณวุฒิการศึกษาของทหารกองเกินเข้ากองประจำการ

คำสั่่ง มทบ.21 (ฉ.)ที่ 56/2558 เรื่องการจัดตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 21

ตัวอย่างรายการผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2558

แบบฟอร์มข้อมูลการลงบัญชีทหารกองเกินแบบ online

คำสั่งแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบการเช่าบ้านและการเช่าซ์้อของข้าราชการ

คำสั่งเงินเดือน น. และ ส.

คำสั่งเลื่อนชั้นเงินเดือนและปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการทหารต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร เม.ย.59

คำสั่งเลื่อนชั้นเงินเดือนและปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร

คำสั่งเลื่อนชั้นเงินเดือนและปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการทหารต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร

คำสั่งเลื่อนชั้นเงินเดือนและปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการทหารต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร ต.ค.58

 

เกี่ยวกับโปรแกรม นรด.

1.คู่มือการใช้งานโปรแกรมสนับสนุนกิจการสำรองและการสัสดี (อำเภอ)

2.คู่มือการใช้งานโปรแกรมสนับสนุนกิจการสำรองและการสัสดี (จังหวัด)

3.คู่มือการใช้งานโปรแกรมสนับสนุนกิจการสำรองและการสัสดี (คณะกรรมการตรวจเลือกฯ)

4.โปรแกรม นรด.V.3.8.1.20 update เมื่อ 12/7/58